سبک ایرورزم

سرپرست: خانم ناهید جعفری

آدرس: همدان ،شهرک الوند ، باشگاه ورزشی صحرا

تلفن:4252828 و 4252182 -0811

ایمیل: