-    او-اسپرت (O-Sport) مستخرج از واژه (Obstacle Sports ورزش های با مانع / موانع ورزشی) نام کوتاه شده و تجاری برای کلیه ورزش های پارسیان اصیل، که ریشه در فرهنگ بومی کشورمان دارد مستخرج گردیده، و توسط استاد محمد قاسم منوچهری در قالب هنر ورزشی ایرانی ابداع، و در مورخ 8/11/ 1386 توسط سازمان تربیت بدنی وقت و فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی به نام "اورینتال" پروانه فعالیت دائم دریافت نموده است.
-    انجمن او-اسپرت کشور در مورخ 2/9/ 1393پس از کارشناسی مجدد و بررسی های بعمل آمده در وزارت ورزش و جوانان و با دستورمقام عالی وزارت با یک پله ارتقا از سبک اورینتال به انجمن او-اسپرت جمهوری اسلامی ایران نائل آمده و ادامه فعالیت آن در سطح انجمن تا کنون ادامه دارد.
-     ساختار چند ورزشی انجمن او-اسپرت یا مالتی اسپرت بودن آن که شامل ورزش های با مانع، ورزش های هنری، ورزش های ذهنی، ورزش های تمرکزی، ورزش های آبی، ورزش های توپی و ورزش های مبارزه ای ست و تعامل سازنده این انجمن با فدراسیون های بین المللی مختلف و تبادل فرهنگی در حوزه های تجربی و آکادمیک رشته های وارداتی و صادراتی شرایطی مطلوبی را در حوزه دیپلماسی ورزش برای کشور فرآهم آورده و مقامات این انجمن در نهادهای بالادستی ورزشی آسیا و جهان و فدراسیون های بین المللی عضو جنبش المپیک کرسی های مهمی را مدیریت می کنند.
-    انجمن او-اسپرت از طریق کنفدراسیون بین المللی بازی های بشردوستی و مجمع عمومی فدراسیون های ورزشی آسیا اقیانوسیه، همکار و شریک استراتژیک تعدادی از فدراسیون های بین المللی شناسائی شده در جنبش المپیک از قبیل( CSIT,GAAPSF, IFA, WDA,WPBF,IGF) می باشد که بوسیله این همکاری های استراتژیک، حضور ورزشکارانش در بازی های بین المللی چند ورزشی معتبر در سنوات قبل فرآهم گردیده است.
-    انجمن او-اسپرت جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس ضمن ثبت رسماً توسط کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران شناسایی و به نهادهای بین المللی ذیربط در بازار جهانی ورزش و جنبش المپیک معرفی گردیده است.
-    مرکز آموزش های واکنش سریع و عبور از موانع  و همچنین دبیرخانه انجمن او-اسپرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه توریستی منوچهری واقع در همدان، بعنوان یکی از مراکز عمده این رشته ورزشی دارای باشگاه تخصصی سایت اداری، چندین استخر، رینگ، سکو، خوابگاه و البته تجهیزات سبک و سنگین منحصر به فرد ورزش های مختلف تحت پوشش خود در مجموعه ای به مساحت  پنج هکتار می باشد که در سالهای گذشته رویدادی ملی و بین المللی متعددی برای رشته های مختلف در این محل سازماندهی و برگزار گردیده است.