کمیته های ستادی انجمن او-اسپرت ج.ا.ایران

 

کمیته او-اسپرت فنی
   احمد روانبد
کمیته او-اسپرت ساحلی
     معصومه منوچهری                  
کمیته او-اسپرت تمرکزی
   ناهید رضوانی
کمیته او-اسپرت هنری
   فرشاد شجری
کمیته داوران
 محمد رضا عبدی                       
کمیته او-اسپرت آموزش و امور استانها
  جعفر زارعی
کمیته مبارزه با دوپینگ
   دکتر مجید سلیمانی  
کمیته بازاریابی
   دکتر علی منصف        
کمیته مبارزه ای
  فرزاد قادری 
کمیته حقوقی و  انضباطی
   مرتضی زنگنه
کمیته تبلیغات
   زهره غفوری
کمیته روابط عمومی
  مقصود شعبانی
کمیته بشر دوستی
   
کمیته ذهنی
 مریم عمیدی مهر
کمیته بانوان
صدیقه شجاعی    
کمیته مسابقات
  مرتضی فرامرزی پناه