کمیته های ستادی انجمن او-اسپرت ج.ا.ایران

 

کمیته او-اسپرت ذهنی
مریم عمیدی مهر
کمیته او-اسپرت هنری
سحر سلیمانی
کمیته او-اسپرت تمرکزی
جواد عجم
کمیته او-اسپرت آبی
 فرشاد شجری
کمیته داوران
سعید نیاز زاده  
کمیته او-اسپرت مبارزه ای
جعفر زارعی
کمیته پزشکی و مبارزه با دوپینگ
 طوس کیانی
کمیته مربیان
مهرداد امانی  
کمیته روابط بین الملل
شیما کریمی
کمیته انضباطی
غلامرضا خاکساری
کمیته رسانه و تبلیغات
آرش فرهادیان
کمیته روابط عمومی
مقصود شعبانی
کمیته امور اداری
مجید آقاجانی
کمیته پیشکسوتان
 محمد علی منوچهری
کمیته بانوان
زرتمام نوروزی  
کمیته مسابقات
 اکرم نقیبی فر