او-اسپرت از واژه عبور از موانع ورزشی، نام کوتاه شده و تجاری ورزش های پارسیان اصیل مستخرج گردیده است و در راستای جنبش امداد و نجات، واکنش های سریع و اهداف بشردوستانه در سال 1378 طراحی و توسط دکتر منوچهری به بازار جهانی ورزش معرفی شده است.

فدراسیون جهانی او-اسپرت یک سازمان ورزشی بین المللی غیرانتفاعی ، غیر دولتی ، غیر سیاسی است، که عهده دار کلیه رشته های  او-اسپرت است که در 24 آذرماه 1384 به جنبش المپیک معرفی شده است

ساختار فنی چند مرحله ای او-اسپرت،  از بازی های سنتی و  هنرهای فردی عبور از آب و خشکی چاپارهای هخامنشی و روش های نبرد تن به تن اقوام پارسی اصیل شکل گرفته است و طی فرایند مطالعاتی مدرن سازی، با بهره مندی از علوم امداد و نجات و تکنیک های واکنش سریع به صنعت ورزش چند مرحله ای عبور از موانع با نام ورزش های پارسیان اصیل تبدیل شده است.

این ورزش های پیشرفته  عبور از موانع به رشته های او-اسپرت آبی، او-اسپرت هنری، او-اسپرت تمرکزی، او-اسپرت مبارزه ای، او-اسپرت ذهنی و او-اسپرت توپی طبقه بندی شده اند.

بر اساس سیاستهای کلی فدراسیون جهانی او-اسپرت و توسعه همه جانبه این رشته پرطرفدار مدرن در تمامی اقشار و گروه ها، این رشته ورزشی در سازمانهای عضو جنبش المپیک، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی (کاس)، انجمن جهانی ورزش برای همه (تافیسا) و 32 کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کشورهای مربوطه در قاره های مختلف عضویت دارد.

انجمن او-اسپرت ایران نیز در راستای سیاستهای جهانی این رشته در حوزه های کارگری، دانشجویی، دانش آموزی و پیش کسوتان در اقصی نقاط ایران فعالیت می باشد.

دبیرخانه ی دائمی انجمن او-اسپرت کشور در همدان در مرکز گردشگری منوچهری دایر گردیده است و این انجمن در اکثر استان های کشور دارای دفاتر، سخت افزار و همچنین باشگاه های اختصاصی زنجیره ای تحت عنوان خانه ای او-اسپرت است که توسط بخش خصوصی تاسیس گردیده است.