اولین کارگاه بین المللی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های ورزشی (ووف)

Date : 1392-09-21

اولین کارگاه بین المللی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های ورزشی (ووف)

تاریخ :19 الی 23 آذر ماه سال 1392

مکان:دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان

اساتید:آقای محسن حمیدی

تعداد شرکت کننده گان :48

اولین کارگاه بین المللی برنامه ریزی استراتژیک در مورخ 20 آذر ماه 92 راس ساعت 8:15 توسط آقای وونگ هیوشان در سالن شماره2 آغاز شد و مباحثی از قبیل زیر تدریس شد ؛

1 ) مفاهیم و اهمیت برنامه ریزی ،

2) فرایند برنامه ریزی استراتژیک ،

3 ) ماتریس SWOT و نحوه تدوین راهبرد در سازمان ،

4) پیاده سازی استراتژیک ،

و در پایان گواهی با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، و استاد محمد قاسم منوچهری دبیر کل فدراسیون جهانی او-اسپرت به قبول شده گان کارگاه بین المللی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های ورزشی اهداء شد .