اولین کارگاه بین المللی بازاریابی ورزشی در ووف

Date : 1392-09-21

اولین کارگاه بین المللی بازاریابی ورزشی در ووف

تاریخ :19 الی 23 آذرماه سال 92

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اساتید: آقای وونگ هیوشان

تعداد شرکت کننده گان :55

اولین کارگاه بازاریابی ورزشی در مورخ 20 آذر ماه 92 راس ساعت 8:15 توسط آقای وونگ هیوشان در اتاق کنفرانس شماره 7 آغاز شد و مباحثی از قبیل زیر تدریس شد ؛

1) استراتژی های بازاریابی ورزشی

2) اصو.ل تبلیغات در بازاریابی ورزشی

3) بررسی آموخته های بازاریابی ورزشی

و در پایان گواهی با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، و دبیر کل فدراسیون جهانی او-اسپرت استاد محمد قاسم منوچهری به قبول شده گان کارگاه مدیریت بازاریابی ورزشی اهداء شد .