اولین کارگاه بین المللی مدیریت سازمان های ورزشی در ووف

Date : 1392-09-21

اولین کارگاه بین المللی مدیریت سازمان های ورزشی در ووف

تاریخ :19 الی 23 آذرماه سال 92

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اساتید: دکتر مهدی گودرزی،

تعداد شرکت کننده گان : 94

اولین کارگاه مدیریت سازمان های ورزشی در مورخ 20 آذر ماه 92 راس ساعت 8:15 توسط دکتر مهدی گودرزی در اتاق کنفرانس شماره 6 آغاز شد و مباحثی از قبیل ذیل تدریس شد.

1) مقدمه ای بر مفاهیم مدیریت و رهبری ،

2) مدل مدیریت و سازماندهی سازمان ها ،3

) اصول طراحی ساختار در ساز مان ها ،

4) نظارت ، کنترل ، و ارزشیابی در سازمان ها

و در پایان گواهی با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، و استاد محمد قاسم منوچهری بنیانگذارو دبیر کل فدراسیون جهانی او-اسپرت به قبول شده گان کارگاه مدیریت سازمان های ورزشی اهداء شد .