نوزدهمین کارگاه بین المللی قوانین و مقررات او-اسپرت

Date : 1392-09-21

نوزدهمین کارگاه بین المللی قوانین و مقررات او-اسپرت

تاریخ :19 الی 23 آذرماه سال 92

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اساتید: آقای سامرحلیمه

تعداد شرکت کننده گان :114

نوزدهمین کارگاه بین المللی قوانین ومقررات او-اسپرت: در مورخ 20 آذر ماه 92 راس ساعت 8:15 توسط آقای سامر حلیمه در اتاق کنفرانس شماره5 آغاز شد و مباحثی از قبیل زیر تدریس شد ؛

1) تاریخچه او-اسپرت ،

2) قوانین داوری الکترونیک ،

3) قوانین مربیگری ،

و در پایان گواهی با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، و دبیر کل فدراسیون جهانی او-اسپرت استاد محمد قاسم منوچهری به قبول شده گان کارگاه بین المللی قوانین و مقررات او-اسپرت اهداء شد .