مجمع عمومی انجمن او-اسپرت کشور در همدان

Date : 1398-04-13

مجمع عمومی انجمن او-اسپرت کشور در همدان

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور، مجمع عمومی انجمن او-اسپرت در مورخ 1398/4/13 رأس ساعت 16 در سالن کنفرانس مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان برگزار خواهد شد .