نشست مشورتی بازی های بشردوستی در تهران

Date : 1397-12-28

نشست مشورتی بازی های بشردوستی در تهران
به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور، تهران میزبان نشست مشورتی چهارمین بازی های بشردوستی در مورخ 23 اسفند ماه بود. در این نشست نمایندگانی از انجمن های ملی او-اسپرت ، سومو، بولس و پتانک و بدوک حضور داشتند در خصوص نحوه سازماندهی چهارمین بازی های بشردوستی بحث و تبادل نظر نمودند.