بیست و پنجمین قهرمانی او-اسپرت کشور (اقایان)

Date : 1397-10-02

بیست و پنجمین قهرمانی او-اسپرت کشور طی روزهای 20 الی 22 آذرماه سال جاری در همدان با حضور ورزشکارانی از  25 استان کشور در مجموعه ورزشی کارگران شهر همدان برگزار شد و سرانجام نتایج ذیل حاصل گردید:

در مجموع مدال های توزیع شده در  بخش آقایان  او-اسپرت مبارزه ای  نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول:کردستان

مقام دوم:اصفهان

مقام سوم:کرمانشاه

 

در مجموع مدال های توزیع شده در بخش بانوان او-اسپرت هنری نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول:اصفهان

مقام دوم: کرمانشاه

مقام سوم:مرکزی

 

در مجموع مدال های توزیع شده در بخش بانوان او-اسپرت ذهنی نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول: همدان

مقام دوم:تهران

مقام سوم:

در مجموع مدال های توزیع شده در بخش بانوان او-اسپرت تمرکزی نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول: خوزستان

مقام دوم: کرمان

مقام سوم: قم