بیست و پنجمین قهرمانی او-اسپرت کشور (بانوان)

Date : 1397-10-02

بیست و پنجمین قهرمانی او-اسپرت کشور طی روزهای 20 الی 22 آذرماه سال جاری در همدان با حضور ورزشکارانی از   استان کشور در مجموعه ورزشی کارگران شهر همدان برگزار شد و سرانجام نتایج ذیل حاصل گردید:

در مجموع مدال های توزیع شده در  بخش بانوان او-اسپرت مبارزه ای  نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول:  مازندران

مقام دوم:  چهارمحال

مقام سوم:تهران و خوزستان

 

در مجموع مدال های توزیع شده در بخش بانوان او-اسپرت هنری نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول: خوزستان

مقام دوم:یزد

مقام سوم: اصفهان

 

در مجموع مدال های توزیع شده در بخش بانوان او-اسپرت ذهنی نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول: گیلان

مقام دوم: تهران

مقام سوم: همدان

در مجموع مدال های توزیع شده در بخش بانوان او-اسپرت تمرکزی نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول: قم

مقام دوم: تهران

مقام سوم: خوزستان و کرمان