قهرمانی ناشنوایان او- اسپرت کشور

Date : 1394-11-20

قهرمانی ناشنوایان او- اسپرت کشور

در راستای توسعه ی همگانی و قهرمانی او-اسپرت  رویکرد جدید انجمن کشور در حمایت از ناشنوایان در راستای اهداف استراتژیک جنبش جهانی المپیک همزمان با بیست وسومین دوره ی مسابقات قهرمانی او-اسپرت مردان کشور در یک وزن مسابقات قهرمانی ناشنوایان کشور برای نخستین بار برگزار شد و در رشته ی آمادای تک ستاره نتایج ذیل حاصل گردید.