منوچهری رئیس انجمن او-اسپرت فدراسیون ورزش کارگری شد

Date : 1394-08-24

منوچهری رئیس انجمن او-اسپرت فدراسیون ورزش کارگری شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور، دیروز طی حکمی از سوی احمد حسین زادگان رئیس فدراسیون ورزش کارگری(فدراسیون ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان) محمد قاسم منوچهری بعنوان رئیس انجمن او-اسپرت کشور منصوب و مشغول به کار شد.

شایان ذکر است منوچهری از بدو تاسیس این فدراسیون و هماهنگی آن با فدراسیون بین المللی ورزش کارگری (عضو کمیته بین المللی المپیک) نقش بسزائی را ایفاد نموده،و هم اکنون انجمن او-اسپرت کارگران کشور با ریاست محمد قاسم منوچهری در تکاپوی برگزاری اولین دوره قهرمانی کارگران کشور با همکاری این فدراسیون است.  

فدراسیون بین المللی ورزش کارگری نهاد بین المللی توسعه ورزش کارگران جهان است که هر چهار سال یکبار رویداد بین المللی بزرگی با حضور 20 رشته المپیکی تحت عنوان بازیهای جهانی کارگران (المپیک کارگران) برگزار می کند. او-اسپرت از 5 سال قبل در لیست انتظار ورود به این بازیهاست و تا کنون 12 کشور فدراسیون یا انجمن ملی او-اسپرت کارگری را تحت پوشش کمیته ملی المپیک کشور مربوطه ثبت و گزارش آن را به دفتر مرکزی او-اسپرت ارسال نموده است.