اولین کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری

Date : 1394-09-21

اولین کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری ورزشی در ووف

Date : 1392-09-21

اولین کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری ورزشی در ووف

تاریخ :19 الی 23 آذرماه سال 92

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اساتید: آقای اقبال البلوشی

تعداد شرکت کننده گان :98

اولین کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری ورزشی در مورخ 20 آذر ماه 92 راس ساعت 8:15 توسط آقای اقبال البلوشی در اتاق کنفرانس شماره4 آغاز شد و مباحثی از قبیل زیر تدریس شد ؛

1) مبانی گردشگری ورزشی،

2) اهمیت رویدادهای ورزشی در جذب گردشگران ،

3) بررسی تفاوت های گردشگران ورزشی حرفه ای و غیر حرفه ای ،

4) روش های تبلیغاتی در جذب گردشگری،

و در پایان گواهی با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، و دبیر کل فدراسیون جهانی او-اسپرت استاد محمد قاسم منوچهری به قبول شده گان کارگاه بین المللی مدیریت گردشگری ورزشی اهداء شد .