اولین کارگاه بین المللی مدیریت پیشگیری از دوپینگ ووف

Date : 1392-09-21

اولین کارگاه بین المللی مدیریت پیشگیری از دوپینگ ووف

تاریخ :19 الی 23 آذرماه سال 92

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اساتید: دکتر جاسم منوچهری، دکتر بهروز کارخانه ای

تعداد شرکت کننده گان :88

اولین کارگاه مدیریت پیشگیری از دوپینگ ووف در مورخ 20 آذر ماه 92 راس ساعت 8:15 توسط دکتر جاسم منوچهری و دکتر بهروز کارخانه ای در اتاق کنفرانس شماره 3 آغاز شد و مباحثی از قبیل زیر تدریس شد ؛

1) تاریخچه دوپینگ در بازی های المپیک ،

2) روانشناسی دوپینگ دربازی های حرفه ای و آماتور ،

3) عوارض داروها ،

4) راه کارهای پیشگیری از مصرف دارو برای مربیان و مقامات ورزشی

و در پایان گواهی با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، و دبیر کل فدراسیون جهانی او-اسپرت استاد محمد قاسم منوچهری به قبول شده گان کارگاه مدیریت پیشگیری از دوپینگ اهداء شد .