کمیته های ستادی بانوان او- اسپرت کشور منصوب شدند.

Date : 1394-04-09

 کمیته های  ستادی بانوان او- اسپرت کشور منصوب شدند.

عطف به درخواست ناهید جعفری نائب رئیس انجمن او- اسپرت کشور طی احکامی از سوی منوچهری رئیس انجمن او- اسپرت کشور کادر فنی و سرپرست کمیته های ستادی بانوان انجمن او- اسپرت کشور به شرح ذیل منصوب و مشغول بکار شدند.

کمیته آموزش:لیلا آریایی نژاد

کمیته داوران: مرضیه مهدویان

کمیته مربیان: سیمین دادخواه

کمیته استعدادیابی: دکتر معصومه هاشمی

کمیته پیشکسوتان: معصومه ویلان

کمیته انضباطی:فروزان بابا حسینی

کمیته فنی :الهام هندسی