14 کشور در کارگاههای آموزشی و کلاس داوری و مربیگری بین المللی او- اسپرت درهمدان شرکت نمودند.

Date : 1394-02-28

14 کشور در کارگاههای آموزشی و کلاس داوری و مربیگری بین المللی او- اسپرت درهمدان شرکت نمودند.

یک روز قبل ازبرگزاری پنجمین قهرمانی او- اسپرت آسیا کلاس داوری و مربیگری بین المللی او- اسپرت در دانشگاه پیام نورهمدان با همکاری انجمن او- اسپرت کشور توسط مدرسان فدراسیون آسیای او- اسپرت برگزار شد. دراین کلاس 50 نفر از14 کشور آسیایی شرکت نمودند.

مدرسان کارگاه های آموزشی جاسم منوچهری(ایران) سامرحلیمه (سوریه) مهدی گودرزی (ایران) بودند که طی14ساعت آموزش فشرده نکات مهمی ازآخرین تغییرات فنی و مربیگری او- اسپرت را به شرکت کنندگان ارائه کردند.